แพ็คเกจกายภาพบำบัด

โทรสอบถามบริการกายภาพบำบัดที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้

 

Click ที่นี่เพื่อปรึกษาฟรี

Click To Call : 02 026 3844

เพิ่มเพื่อน

แพ็คเกจกายภาพบำบัด

 (การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการรักษา)

1ครั้ง 2,000 บาท

10ครั้ง 1,500 บาท/ครั้ง

15 ครั้ง 1,350 บาท/ครั้ง

20 ครั้ง 1,200 บาท/ครั้ง

แพ็คเกจกิจกรรมบำบัด

 (การรักษาด้วยวิธีกิจกรรมบำบัดใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการรักษา)

1 ครั้ง 2,500 บาท

10 ครั้ง 2,000 บาท/ครั้ง

15 ครั้ง 1,850 บาท/ครั้ง

20ครั้ง 1,500 บาท/ครั้ง

เมื่อท่านมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ กายภาพบำบัดสามารถช่วยท่านได้

 ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  เช่น  ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก, มีการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน, ผู้ป่วยกระดูกหัก

หรือได้รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ

ผู้ป่วยด้านระบบประสาท  ได้แก่  ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาจากการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท  เช่น  ผู้ป่วยอัมพาต, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว  เช่น  สมองพิการแต่กำเนิด, ผู้ป่วยพาร์กินสัน รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหรือไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ    ผู้ป่วยระบบทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจ (ปอดและหัวใจ)  ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหายใจหรือการทำงานของหัวใจ  เช่น  ผู้ป่วยโรคปอดที่มีเสมหะคั่งค้างหรือเกิดการติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมถึงผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด การออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด, การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อผู้ป่วยประสบกับภาวะสมองขาดเลือดแล้ว การรักษาจะเป็นอย่างไร จะใช้เวลานานเท่าไร อีกทั้งระยะฟื้นตัวของผู้ป่วยจะมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดกับสมองของผู้ป่วยเป็นสำคัญหากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือช้า สมองได้รับความเสียหายมาก แม้ในที่สุดแพทย์ห้ามเลือดหรือเปิดหลอดเลือดได้ แต่ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูตนเองนานนับปี หรือบางรายอาจกลายเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรไปเลยก็เป็นได้

ช่วงเวลาในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

หลังผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมองผ่านช่วงวิกฤติ ระยะเวลาที่ได้ผลดีในการฟื้นฟูสมองและร่างกาย (Golden Period) คือ ไม่เกิน 3 – 6 เดือนแรกหลังเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เพราะสมองสามารถฝึกและพัฒนาได้ดีที่สุด หากผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง สมองจะฟื้นตัวไวและสามารถแสดงศักยภาพที่เหลืออยู่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากผ่าน 6 เดือนไปแล้ว แม้สมองจะมีอัตราการพัฒนาที่น้อยลง แต่ก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อย ๆ ถ้าได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง

บทบาทของกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  เพื่อฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวที่สูญเสียไปจากการที่บางส่วนของสมองถูกทำลาย โดยฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว การนั่ง การยืน การเดิน การทำงานประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหว การหดสั้นของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่อรอบข้อต่อ ป้องกันอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เป้าหมายการรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้ ใกล้เคียงปกติมากที่สุด หรือเป็นปกติและ สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้

 

Click ที่นี่เพื่อปรึกษาฟรี

Click To Call : 02 026 3844

 

บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

นักกิจกรรมบำบัดมีบทบาทในการประเมินและฝึกหัดเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย  การรับรู้  สติปัญญา  จิตใจ  ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  การทำงาน  การพักผ่อนหย่อนใจและการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามบทบาทและศักยภาพที่พึงจะมีได้สูงสุดโดยไม่เป็นภาระหรือให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกิจกรรมบำบัด

เป้าหมายสูงสุดในการรักษาทางกิจกรรมบำบัดมิได้มุ่งให้ผู้ป่วยหายจากสภาพความพิการหรืออัมพาต  แต่คือการที่ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพอีกครั้ง  สำหรับเป้าประสงค์ของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดังนี้

  1. ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการผิดรูป
  2. ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะแขนและมือด้านที่เป็นอัมพาต  ให้สามารถกลับมาใช้งานได้มากที่สุด
  3. ส่งเสริมให้มีการทรงท่าและท่าทางที่ดีขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
  4. ส่งเสริมให้มีการรับความรู้สึกที่ปกติและป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการสูญเสียการรับความรู้สึก
  5. แก้ไขปัญหาด้านการรับรู้และสติปัญญาที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
  6. ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันให้ได้เร็วและมากที่สุด
  7. ให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับความเจ็บป่วยหรือความพิการที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  8. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง แก้ไขสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
  9. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคมและสามารถทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจได้ตามความสามารถ

การรักษาทางกิจกรรมบำบัดสามารถรักษาได้ทุกช่วงวัย คือ ตั้งแต่เด็กทารกจนไปถึงผู้สูงอายุ อย่างเช่น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม บกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเด็กสมองพิการ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน

บริการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กอายุระหว่าง 1 – 6 ปี

กระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืนอาหาร ในเด็กให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กลุ่มผู้ใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อัมพาต กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำงาน กลุ่มที่บกพร่องทางการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจ ความจำ กลุ่มที่มีความบกพร่องทางการกลืน

นักกิจกรรบำบัดจากมายเนอสมีใบประกอบโรคศิลป์และมากประสบการณ์ เราพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่

 

Click ที่นี่เพื่อปรึกษาฟรี

Click To Call : 02 026 3844